תקנון

אתר www.Icondesign.co.il הינו אתר אינטרנט המאפשר להזמין חיפויים, שירותי דפוס, הזמנת מוצרים וכיו”ב של תמונות פרטיות ו/או הנכללות באוסף תמונות הקיים באתר. האתר הינו בבעלות ומופעל על ידי חברת “אייקון דיזיין“.

1.השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתנאי שימוש אלה. השימוש באתר והעדר אי הסכמה מפורשת ובכתב לתנאי השימוש, מעיד על הסכמת חד משמעית של המשתמש לתנאי השימוש והתחייבותו של המשתמש לפעול לפיהם.

 1. הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים.
 2. הגדרות
 

4.1. “החברה” –אייקון דיזיין | Icon Design 

4.2. “האתר” – www.Icondesign.co.il 

4.3. “המידע” – כל קובץ ו/או תוכן ו/או חומר בכל מדיה כל שהיא ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, ציור, פילם (תשליל), שרטוט, רישום, לוגו, סימן מסחר, צילום, אודיו ווידיאו, תמונות סטילס ולרבות אופן עיצובם של הנ”ל. 

4.4. “משתמש” – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר, ועושה בו שימוש בין כלקוח ובין כגולש מזדמן וכל לקוח המזמין שרות כלשהו מהחברה בין באמצעות האתר ובין בכל אמצעי אחר. 

4.5. “הפקה” – הפקה, העתקה, עיבוד, הגדלה, הקטנה, הפקה חוזרת ו/או שיכפול ו/או הפצה ו/או סריקה ו/או הורדה, הוצאה לאור, העתקה, הצגה בפומבי ו/או העברה של כל חומר המפורסם באתר (בכל אמצעי שהוא, כולל אך לא רק, באמצעות דואר, פקס, דוא”ל, אינטרנט או אמצעים דיגיטליים אחרים). 

בעלות ותפעול

5.1. המידע המוצג באתר הינו בבעלותה הבלעדית או ברישיון שהוענק לחברה. 

5.2. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. 

5.3. כל שירות ו/או מידע המסופק למשתמשי האתר, הינו לשימוש פרטי ולא-מסחרי בלבד. 

5.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש למאן דהוא ובלי כל אחריות מצדה. 

5.5. כל פעולת הפקה כהגדרתה לעיל של המידע באתר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, הינה אסורה בהחלט, אלא באישור מראש ובכתב של החברה. 

5.6. לשם קבלת אישור מראש ובכתב של החברה לאמור לעיל, ניתן לפנות אלינו, להלן פרטי ההתקשרות:- 

 • דוא”ל: [email protected]
 • כתובת: אשדוד, הבנאים 3 
  • טלפון: 054-606-1507
 

קניין רוחני והצהרות והתחייבויות המשתמש 

 1. המשתמש מצהיר ומאשר כי הנו אחראי בלעדית לאיכות המידע שהעביר לחברה, בין באמצעות האתר ובין בכל אמצעי אחר.
 2. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הנו הבעלים ו/או בעלי הזכויות לעשיית שימוש ו/או להצגת המידע בגינו הוא מבקש את שירותי הדפוס או מוצרי החברה.
 3. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הנו היוצר והבעלים הבלעדי של הקניין הרוחני מכל מן וסוג שהוא, ובכלל זאת אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, המכירה, הפרסום, ההפצה, השיווק, והזכויות המוסריות, בכל מידע שהוא מעביר לחברה, וכי בפרסומם והצגתם באתר לכל צורך ו/או ביצוע פעולות הפקה כלשהן במידע, אין כל הפרה או פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.
 4. המשתמש מתחייב שלא להעביר לחברה מידע לצורך שירותי דפוס כלשהם ו/או בכלל, שיש בו כדי הפרת זכות כלשהי, מכל מן וסוג שהוא, של צד ג’ כלשהו, לרבות אך לא רק, סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים ו/או זכויות אחרות.
 5. לעניין זה המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך, שהמידע המוצג באתר, מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים ו/או זכויות ודיני קניין רוחני אחרים.
 6. המשתמש מתחייב להימנע מכל שימוש בלתי מורשה במידע המוצג באתר, העלול להפר זכויות כלשהן.
 7. העברת מידע לחברה באמצעות האתר ו/או דרכים אחרות, אשר הנו בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה או גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט או העשוי להוות או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין, אסורה בהחלט.
 8. המשתמש מצהיר ומתחייב כי אין במידע שהעביר לחברה כדי פגיעה ברגשות הציבור, פגיעה בפרטיות, לשון הרע או הוצאת דיבה, וכן כי במידה ומופיעים אנשים במידע קיבל את רשותם המלא לפרסום המידע ו/או הפקתו.
 9. המשתמש מצהיר כי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת להעברת המידע על ידו לחברה ולביצוע הדפוס שברצונו לבצע.
 10. המשתמש מתחייב שלא להעביר לחברה מידע המכיל וירוסים ו/או תולעים ו/או כל חומר מזיק אחר אשר עשוי ו/או עלול לפגוע בתפקוד האתר ו/או בתפקוד מערכות המחשוב של החברה ו/או לקוחות האתר ו/או הגולשים בו.
 11. המשתמש מתחייב להימנע מהפרת כל חוק ו/או תקנה אגב שימוש בשירותי החברה הניתן על ידי החברה, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל בכל הנוגע להעברת מידע בין מדינות ו/או באמצעות רשת האינטרנט.
 12. המשתמש מתחייב שלא לפגוע ו/או להפריע בכל דרך שהיא לשימושו ו/או הנאתו של משתמש אחר מהשירותים ו/או הנתונים המוצגים באתר.
 

סימני מסחר 

 1. כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדי של החברה או בבעלותו של צד ג’ אחר. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, ובמיוחד אך לא רק, אסור השימוש בסימני המסחר של החברה ללא אישור והסכמה מראש ובכתב:
  • כקישורית (Hyperlink)
  • בשם מוצר ו/או בפרסום כלשהם
  • כסימן מסחרי, או חלק ממנו, של אחר
  • ו/או כל שימוש אחר על ידי מי שלא קיבל את אישורה של החברה. 
 

הצהרת נגישות

חברת אייקון דיזיין אחראית על הקמת והפעלת אתר www.icondesign.co.il אנו רואים חשיבות רבה במתן שירות שוויוני לכלל האזרחים ובשיפור השירות הניתן לאזרחים עם מוגבלות.
 אנו משקיעים משאבים רבים בהנגשת האתר והאתרים הדיגיטליים שלנו על מנת להפוך את שירותי החברה לנגישים יותר עבור אנשים עם מוגבלות.

במדינת ישראל חייה אוכלוסייה רבה שהינם אנשים עם מוגבלות הזקוקים לנגישות דיגיטלית, על מנת לצרוך מידע ושירותים כלליים.
הנגשת האתר של אייקון דיזיין נועדה להפוך אותו למגיש, ידידותי ונוח יותר לשימוש עבור אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ועבור כל האוכלוסיות השונות, הנובעים בין היתר ממוגבלויות מוטוריות שונות,
לקויות קוגניטיביות, קוצר רואי, עיוורון או עיוורון צבעים, לקויות שמיעה וכן אוכלוסיית בני הגיל השלישי.

הנגשת האתר בוצעה בהתאם להנחיות רשות התקשוב להנגשת יישומים בדפדפני אינטרנט.

באתר זה מוטמע תוסף הנגישות enable המסייע בהנגשת האתר לבעלי מוגבלויות.

כיצד עוברים למצב נגיש?

באתר מוצב אייקון נגישות (בד”כ בדפנות האתר). לחיצה על האייקון מאפשרת פתיחת של תפריט הנגישות. לאחר בחירת הפונקציה המתאימה בתפריט יש להמתין לטעינת הדף ולשינוי הרצוי בתצוגה (במידת הצורך).

במידה ומעוניינים לבטל את הפעולה, יש ללחוץ על הפונקציה בתפריט פעם שניה.

התוסף פועל ברוב בדפדפנים הפופולריים.

תיקונים והתאמות שבוצעו באתר:

כפתור התאמת האתר ותגיות האתר עבור מכשירי עזר וטכנולוגיות עבור בעלי מוגבלויות
כפתור איפשור ניווט בעזרת מקשי המקלדת בין הקישורים שבאתר
כפתור השבתת הבהובים ו/או אלמנטים נעים על המסך
כפתור איפשור מצב מונוכרום שחור לבן עבור עיוורי צבעים
כפתור ספיה (גוון חום)
כפתור שינוי ניגודיות גבוהה
כפתור שחור צהוב
כפתור היפוך צבעים
כפתור המדגיש בצורה ברורה את כל תגי הכותרות המופיעים באתר
כפתור המדגיש בצורה ברורה את כל הקישורים המופיעים באתר
כפתור המציג את התיאור החלופי של כל התמונות המופיעות באתר במעבר עכבר
כפתור המציג תיאור קבוע של התמונות באתר
כפתור ביטול שימוש בגופן קריא
כפתור הגדלת גודל הגופנים באתר
כפתור הקטנת גודל הגופנים באתר
כפתור הגדלת כל התצוגה לכ־200%
כפתור הקטנת כל התצוגה לכ־70%
כפתור הגדלת סמן העכבר
כפתור הגדלת סמן העכבר ושינוי צבעו לשחור
כפתור מצב קריאת האתר
כפתור המציג את הצהרת הנגישות
כפתור איפוס המבטל את הנגישות
כפתור שליחת משוב נגישות
כפתור שינוי שפת הסרגל והצהרת הנגישות בהתאם

אמצעי הניווט באתר פשוטים וברורים.
תכני האתר כתובים באופן ברור, מסודר והיררכי.
האתר מותאם לצפייה בדפדפנים מודרניים.
התאמת האתר לתצוגה תואמת מגוון מסכים ורזולוציות.

החרגות

חשוב לציין, כי למרות מאמצינו להנגיש את כלל הדפים והאלמנטים באתר, ייתכן שיתגלו חלקים או יכולות שלא הונגשו כראוי או שטרם הונגשו.

אנו פועלים לשפר את נגישות האתר שלנו כל העת, כחלק ממחויבותנו לאפשר לכלל האוכלוסייה להשתמש בו, כולל אנשים עם מוגבלות.

נגישות תצוגה הבנאים 3 אשדוד

 • גישה נגישה לעסק (עבור כיסא גלגלים) – לא קיימת
 • שירותי נכים – קיימים
 • חניית נכים – קיימת
 

יצירת קשר בנושא נגישות:

במידה ונתקלתם בבעיה בנושא נגישות באתר, נשמח לקבל הערות ובקשות באמצעות פנייה ישירה אלינו למייל.

[email protected]

אחריות מפעילי האתר

 1. החברה ו/או עובדיה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם בוחנים את תוכן המידע המועבר על ידי המשתמש לחברה ו/או אשר בגינם נדרש מתן שירותי הדפוס, ולפיכך אינם נושאים בכל אחריות הנובעת מתכולת המידע, לרבות בשל טעות, דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה, גזענות, פגיעה בפרטיות, זכויות יוצרים וכל זכויות הקניין רוחני כלשהו, או אי דיוק שנכללים בחומרים אלו הפרת זכויות ו/או כל טענה אחרת.
 2. המשתמש יהיה אחראי בלעדית בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגד החברה ו/או מי מטעמה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה, במישרין ו/או בעקיפין, במידע שהועבר על ידי המשתמש לחברה, ובכלל זאת אך לא רק, בגין מהות המידע, לרבות, שימוש באלמנטים גראפיים, טקסט, הפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר, שימוש באלמנטים פוגעניים הפוגעים בתקנת הציבור, ברגשותיו או בכלל. בהתאם ישפה המשתמש את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט.
 3. האתר בכללותו – כולל מידע המוגש ומועמד לרשות המשתמש כמות-שהוא (“As-Is”). החברה והאתר אינם מביעים כל עמדה ואין הם אחראים, במפורש או מכללא, לגבי: א. המידע המצוי באתר. ב. המידע והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר. ג. כל מידע או שירותים שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור מן האתר. ד. כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר. ה. כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.
 

תנאים להזמנת שירותי דפוס והזמנת מוצרים 

 1. משתמשים מורשים רשאים להזמין שירותי הדפסה של תמונות פרטיות ו/או הנכללות באוסף תמונות הקיים באתר בתעריפים הקבועים באתר.
 2. על אחריות המשתמש להזין פרטי מען וכרטיס אשראי מפורטים ותקינים. החברה ו/או מי מטעמה לא ישא באחריות בגין הפקות אשר לא יגיעו לידי המזמין מסיבה אשר אינה תלויה בחברה ו/או מי מהפועלים עבורה, לרבות פרטי מען ו/או כרטיס אשראי שגויים. 
 3. המוצר יסופק תוך 14 ימי עבודה, למעט במקרים בהם יבקש הצרכן אפקטים מיוחדים ו/או גרפיקה ו/או התערבות בתמונה, מקרים בהם נדרשת הכנת סקיצה, ומתבקש אישור הצרכן על הסקיצה בטרם ביצוע ההפקה, במקרים אלו יסופק המוצר תוך 14 ימי עבודה מיום האישור של הלקוח על הסקיצה.
 4. תנאי לרכישה באתר כי הרוכש הינו בן 18 שנים ומעלה.
 

אבטחת מידע 

 1. העסקאות באתר זה נעשות תוך שמירה על פרטיות מלאה וחשאיות של הנתונים. הנתונים המועלים לאתר על ידי המשתמשים משמשים את האתר לצורך מתן שירות ללקוח בלבד. האתר אינו מאפשר שימוש בנתונים אלו למשתמשים אחרים ואינו מעבירם לצד שלישי כלשהו, למעט במקרים בהם בעל הזכויות באותם נתונים מעניק לאתר את הסכמתו המפורשת והמוקדמת לכך. העברת הנתונים האישיים אל האתר מתבצעת באמצעות פרוטוקול אבטחה SSL המקודד את הפרטים האישיים בדרכם ממחשב המשתמש אל האתר.
 2. עם זאת, ולאור העובדה כי מדובר באתר המחובר לרשת האינטרנט לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי החברה, ועל כן ניתנת בזאת האופציה למשתמש לרכוש שירותים בטלפון או בהגעה פיזית למשרדי החברה. למען הסר ספק, החברה והאתר לא יהיו אחראים לפיצוי המשתמש באם יחשפו פרטיו בעקבות חדירה לא מורשית של גורם כלשהו לאתר, על אף אמצעי האבטחה המופעלים על ידי החברה והאתר.
 

קישוריות (Hyperlinks) לאתרים אחרים 

 1. באתר תוכלו למצוא קישוריות ו/או הפניות המקשרים אל אתרים אחרים במרחבי האינטרנט, שאינם של החברה.
 2. אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי החברה, הרי שהקישוריות הללו אל האתרים האחרים, אפילו אם ישנו לוגו (או סימן אחר) משותף של החברה ושל הצד השלישי, אינן יכולות להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי החברה לגבי האתרים האחרים שאליהם מובילות הקישוריות האמורות.
 3. קישורית המופיעה באתר, אינה מעידה על כך כי החברה, אחראית ו/או שולטת ו/או מיודעת על התכנים באתר הצד השלישי, והחברה לאתשאבאחריות כלשהי לגבי תכנים אלה. לעניין זה חשיבות גם לגבי אמנת הפרטיות, של כל אתר ואתר, שיתכן ואינה זהה לאמנת הפרטיות באתר – קראו בעיון את אמנת הפרטיות האתר אליו מובילות קישוריות כאמור. 
 

פרסומות 

 1. החברה אינה אחראית בשום אופן שהוא לפרסומות המופיעות באתר.
 2. הופעת פרסומת באתר אינו מעיד על חסותה של החברה ו/או אחריותה ו/או התחייבותה על המפרסם, המוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו.
 

שמירה על פרטיות – אמנת פרטיות 

 1. החברה והאתר רשאים להשתמש ולאסוף למאגר המידע של החברה, את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידה, ליצירת קשר עם המשתמש, לצורך עדכונו בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים ומוצרים המוצעים על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים עמם נמצאת החברה בקשר, ובכלל זאת אך לא רק באמצעות משלוח דוא”ל ו-SMS.
 2. כמו-כן, החברה והאתר רשאים לעשות שימוש בפרטים האמורים לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות.
 3. במהלך הזנת הנתונים על ידי המשתמש באתר ישלח למחשב המשתמש קובץ זיהוי (Cookie) וזאת לצורך זיהוי המשתמש בעת גלישתו באתר במטרה לשפר השירות.
 4. באתר תוכלו למצוא קישוריות שתוביל אתכם למספר אתרים אחרים, חלקם הינם מפרסמים וחלקם הינם חברות עסקיות שהחברה נמצאת עמן בשיתוף פעולה עסקי.
 5. חלק מהאתרים האלה יופיעו תחת שם ו/או מותג ו/או לוגו הכולל גם את הלוגו של החברה, אך הם לא מופעלים ו/או לא מתוחזקים תחת השגחת החברה.
 6. לכן, אמנת הפרטיות של האתר, אינה חלה ו/או אינה תקפה באתרים שאליהם מובילות הקישוריות. לאתרים אלה אמנת פרטיות משלהם, שונה מאמנת הפרטיות של האתר. חשוב ביותר כי תקראו ותבדקו היטב את אמנת הפרטיות של כל אחד מהאתרים הללו לפני שאתם מוסרים פרטים אישיים ו/או מידע אחר באתר החדש אליו הגעתם, החברה והאתר אינם מסוגלים ולא יהיו אחראים לשמירה על הפרטים והמידע שאתם משאירים באתרים אלה.
 

עדכונים ושינויים 

 1. בכל עת שהיא רשאית החברה לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה.
 2. בשימושכם באתר הינכם מסכימים בזאת להיות כפופים לאמור בתנאי השימוש בכל עת, ועליכם לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, והכל כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 

הדין החל סמכות שיפוט 

 1. השימוש בפורטל ותנאי שימוש אלה כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בתל-אביב, ישראל.
 

מדיניות אספקת והתקנת מוצרים

איסוף עצמי

המשלוח יתבצע לקו מדרכה בלבד (משלוח עבור טפט \ דבקים \ אביזרים יבוצע עד הבית)
אין הובלות והתקנות בימים גשומים, מותנה בשיקול דעת החברה.
זמני אספקת המוצרים כפי שמצוינים באתר הינם בימי עסקים בלבד, ראשון עד חמישי ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג (חול המועד), החל משעה 09:00 ועד לשעה 17:00.
חישוב ימי העסקים הוא יום לאחר התשלום בפועל.
הזמנה שבוצעה לאחר השעה 16:00 או ביום שאינו יום עסקים, תחשב לצורך חישוב מועד האספקה של חברת השילוח, כאילו בוצעה ביום העסקים שלמחרת.
שעות פעילות צוות המתקינים\מרכיבים הן בימי חול בין השעות 08:00-17:00 (שעות נוספות לפי שיקול דעת המרכיב\חברה ולא מחייבות את המתקינים גם אם לא הסתיימה העבודה באותו יום).
החומרים שמגיעים לשטח ונמצאים בשטח האתר\בית הלקוח לפני התקנתם הינם באחריות הלקוח.

אספקת מוצרים שנרכשו באתר ונמצאים במלאי הינה עד 10 ימי עסקים.
אספקת סרגלים ופלטות PVC עד 7 ימי עסקים (ביצוע התקנה עד 14 ימי עסקים)
אספקת מראות עד 21 ימי עסקים.
אספקת פרטי נגרות (מזנונים, שידות, חיפוי נגרות וכו’) 21-30 ימי עסקים מאישור סקיצה\הדמיה.
אספקת טפטים עד 10 ימי עסקים (ביצוע התקנה עד 14 ימי עסקים) מאישור סקיצה\הדמיה.
שינויים ותוספות לאחר ביצוע ההזמנה עלולים לעכב את זמן האספקה המוסכם.

– מעל קומה 3 (ללא מעלית) המוביל רשאי לגבות תוספת של 50 ש”ח לקומה (משולם ישירות למוביל) במקרים בהם יש צורך במנוף, עלות המנוף תחול על הלקוח/ה
– הלקוח מחויב לאשר את מועד המשלוח מראש וידוע לו באופן ברור שאספקת המוצרים הינה עד קו מדרכה בלבד.
– במידה ומקום מגוריך הוא ביישוב מרוחק – אילת, יישובי הערבה, מעבר לקו הירוק ואזור רמת הגולן – ייתכנו עיכובים בהגעת השליח אליך ולא נוכל להתחייב על זמן הגעה של עד 10 ימי עסקים כמו בשאר חלקי הארץ/ הספקה בכללי.
– היה והלקוח אישר את מועד אספקת המוצרים ולא קיבל את המשלוח, החברה רשאית לגבות חיוב עבור משלוח נוסף.

מחירון משלוחים

 • טפטים \ דבקים \ אביזרים יחויבו בעלות משלוח של 49 ש”ח כולל מע”מ.
 • קרניזים ופרופילים יחויבו בעלות משלוח של 100 ש”ח כולל מע”מ.
 • סרגלים יחויבו בעלות משלוח של 250 ש”ח + מע”מ.
 • פלטות דמוי שיש ואבן יחויבו בעלות משלוח של 300 ש”ח + מע”מ.
 • מראות יחויבו בעלות משלוח של 300 ש”ח + מע”מ.
 • מעל קומה 3 (ללא מעלית) המוביל רשאי לגבות תוספת של 50 ש”ח לקומה (משולם ישירות למוביל).
 • במקרים בהם יש צורך במנוף, עלות המנוף תחול על הלקוח/ה.
 

תנאים נוספים

-מובהר, כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים וכי ייתכנו שינויים ו/או עיכובים בזמני האספקה עקב נסיבות התלויות בחברות השליחויות ו/או צדדי ג’ אחרים, ושאינם תלויים במפעילה. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת המוצרים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשרת כי ידוע לו כי המפעילה לא תהא אחראית לאיחור באספקת המוצרים במקרים אלו, לרבות במקרה של “כוח עליון”, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע ו/או שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים וכן מכל סיבה אחרת, שאינה בשליטת המפעילה. בכל הנוגע לאספקת מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, לאחר ביצוע ההזמנה יצוין בפני המשתמש כי אין אפשרות לספק את המוצרים למקום המבוקש ויינתנו חלופות אספקה במיקומים סמוכים, אשר על המשתמש לאשרם לצורך השלמת ואישור מועד האספקה.

-מובהר, כי החברה אינה מתחייבת לזמן אספקה, כפי שמוגדר לעיל, כאשר הפריטים (כולם או מקצתם) חסרים במלאי – או אז תמסור החברה הודעה על כך למשתמש, אשר יהיה רשאי לבטל את ההזמנה, ללא תשלום קנס כלשהו, והכל בהתאם לפרטים שהזין המשתמש באתר. המפעילה לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקת המוצרים למשתמש ו/או אי אספקתם, שייגרם בשל פרטים שגויים ו/או לא מדויקים ו/או בלתי מלאים, שמסר המשתמש.

מדיניות החזרת טובין ו/או ביטול עסקה 

 • מוצרים שאינם ממלאי נחשבים כמוצר בהתאמה אישית ולא ניתנים לביטול.
 • ניתן לבצע החלפה או החזרה עד 14 יום ממועד קבלת המוצר.
 • פריטי SALE ומבצעים ניתן להחליף/ להחזיר עד 7 ימים ממועד קבלת המוצר.
 • לא ניתן להחזיר\להחליף מוצר שאינו ממלאי החברה או מוצר שיוצר בהתאמה אישית לרבות צביעה\שינוי\התקנה\חיתוך.
 • החלפה\החזרה תתבצע בכתובת הבנאים 3 אשדוד או בכתובת הספק\יבואן, בתיאום עם שירות לקוחות.
 • לאחר החזרת הפריט אנחנו נזכה את אמצעי התשלום בקיזוז 5% או 100 ש”ח מערך העסקה לפי הנמוך מבניהם.
 • לא יתאפשר החזרה דרך דואר\שליחים.
 • שירותי הדפוס שהחברה מעניקה למשתמש הינם אישיים בהתאם לדרישותיו הספציפיות האישיות ואינם ניתנים לשימוש ו/או העברה על ידי גורם אחר.
 • המשתמש מודע ומסכים כי הטובין אותם מספקת החברה הינם טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנתו, בהתאם להגדרה המופיעה בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981. 
 • משכך, המשתמש מסכים ומודע לכך כי אין החברה מקבלת טובין בחזרה, ואין החברה מבטלת עסקאות לאחר שהמוצר הופק ו/או השירות ניתן.
 • בכל מקרה ומקרה בו תתקבל תלונה על מוצר פגום, תכריע החברה והכרעתה תחייב את הלקוח. בחינת תקינותו של המוצר תבוצע אך ורק במרכז שירות הלקוחות של החברה אליו יעביר הלקוח את המוצר.
 • במקרים בו תכריע החברה כי אכן מדובר במוצר פגום, החברה תפיק את אותו המוצר מחדש ותספק ללקוח מוצר שאינו פגום. לא יינתנו זיכויים כספיים ולא תוחזר התמורה ששולמה.
 • למען הסר ספק, בכל מקרה שבו המוצר יפגע ו/או ייפגם במהלך המשלוח למשתמש, החברה תדאג לתקן ו/או להחליף, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את המוצר. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי והמשתמש פוטר את החברה בגין כל פגם ו/או נזק מעבר לאמור לרבות נזקים ישירים ו/או עקיפים. 
 • מרגע מסירת המוצר למשתמש החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בשום צורה שהיא למוצר ו/או לשימוש בו ובכלל זאת אך לא רק, לאופן התקנת המוצר ו/או ניודו ו/או כל נזק כספי ו/או אחר שעלול להיגרם למוצר ו/או כתוצאה ממנו.
 

נספח תעודת אחריות

אנו מתחייבים לתקן כל פגם במוצר\הרכבה של המוצר, בהתאם לתנאים המפורטים בתעודה זו.

 • אחריות עבור חיפוי MDF ונגרות 12 חודשים מיום האספקה האחריות חלה על פגמי ייצור והתקנה.
 • אחריות עבור הרכבת חיפוי קירות פולימרים 12 חודשים, ניתנת ע”י המתקין בלבד.
 • אחריות עבור טפטים 12 חודשים על פגמי צבע ודהייה.
 • אין אחריות על מראות.
 • אחריות 30 יום עבור תאורה על פגמי ייצור בלבד.
 • האחריות היא בכפוף לתקנון החברה באתר.
 • עלות קריאת שירות שלא עומדת בתנאי תעודת האחריות הינה על סך 250 ₪ + מע”מ, ותשלומה מהווה תנאי לביקור המרכיב.
 • במידה וימצא כי הפגם הוא באחריות החברה לא יתבצע חיוב עובר קריאת שירות.
 • אין אנו אחראים לנזקים או להפסדים ישירים או עקיפים העלולים להיגרם לרוכש הישיר או לצד שלישי כתוצאה משימוש במוצרינו ו/או מאי פעולתם.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

א. שינויי גוון עץ ופורניר עקב תנאי סביבה וכן שינויי גוון עץ טבעי מכל סיבה שהיא.

ב. האחריות לא תחול על פגיעה במוצר כתוצאה מהזנחה, נפילה, שבר במוצר או באחד ממרכיביו, נזקי מים, תאונה, שריפה, נזקי טבע, מגע עם חומרים כימיים, שימוש לא נכון בחומרי ניקוי.

ג. הנזק נגרם למוצר מכל סיבה שאינה פגם בחומרי הגלם ו/או בייצור ו/או בהרכבה על-ידי מתקין מוסמך.

ד. אין אחריות עבור מוצר שלא הותקן ע”י החברה.

ה. אין אחריות עבור איסוף עצמי\הובלה עצמית או מטעם המזמין\ה.

ו. האחריות עבור אריח שהתנתק מהקיר\נפל מהקיר היא בתנאי שתשתית הקיר (צבע\טיח) נשארה שלמה ולא התנתקה מהקיר או שבוצעה תשתית בסיס עץ.

ז. אין אחריות על תשתית הקיר.

ח. לא בוצעו במדויק הוראות הניקוי והטיפול כמפורט להלן.

הוראות ניקוי וטיפול:

א. ניקוי במים פושרים בעזרת מטלית רכה (כותנה או מיקרופייבר) או ספוג רך בלבד.
ניתן להוסיף למים מעט סבון נוזלי לניקוי כלים.
ב. לאחר הניקוי, יש לייבש מידית עם מטלית רכה ויבשה.
ג. אין להשתמש בחומרי ניקוי המכילים גרגרים או חומרים ממסים או בחומרים אגרסיביים אחרים.
ד. אסור להשתמש בחומר ניקוי על בסיס חומצה, כלור, אצטון או חומרים ממסים אחרים.
ה.  אין להשתמש במגבוני ניקוי טבולים בחומרי ניקוי כימיים וממסים.
ו. אין לנקות עם כלים חדים, מברשות או ספוגים המיועדים לקרצוף או לשפשוף כדוגמת סקוטש ברייט, נייר ליטוש, נייר זכוכית, צמר פלדה, ברזלית וכו’.

אחריות מורחבת להתקנת חיפוי על בסיס תשתית עץ

האחריות היא בכפוף לנספח האחריות למעט אחריות עבור אריח שהתנתק\נפל מהקיר, במידה ובוצעה תשתית עץ על ידינו תינתן 36 חודשי אחריות.

האחריות לא מכסה שבר, רטיבות, נזילות שפגעו בתשתית העץ.                                              

תוכן עניינים

CONTACT US

צרו קשר

מעצבות החנות ישמחו לתת לכם שירות